Tafeltennisvereniging TTV Ede Logo TTV Ede

Voor jong, oud, prestatie, recreatie, eigen zaal, eigen bar, open en gezellig!

ALGEMENE GEDRAGSCODE TTV EDE

Inleiding

TTV EDE heeft besloten een gedragscode te gaan hanteren in het kader van preventie. Met deze gedragscode willen we als vereniging duidelijk maken waar we voor staan en wat we verwachten van iedereen binnen de vereniging. We beogen daarmee eventuele problemen in de toekomst te voorkomen. We hebben niet de intentie “alles in regels vast te leggen”. Wel willen wij handvatten creëren waar onze leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en eventuele andere belanghebbenden op terug kunnen vallen als zich een ongewenste situatie voor doet.

Daarnaast willen we als vereniging iedereen bewustmaken van de onderwerpen ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. Met name hoe je de voorgaande punten kan herkennen en wat je kan doen bij eventuele “verdachte” situaties.

Voor onze gedragscode heeft die van NOC*NSF model gestaan. 

Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is gedrag dat er toe leidt dat anderen zich niet meer prettig of zelfs onveilig gaan voelen. Denk aan pesten, uitsluiten, discriminatie of zelfs seksuele intimidatie. We willen te allen tijde voorkomen dat mensen zich bij onze vereniging onveilig (gaan) voelen. Als er sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties, aarzel dan niet en meld dit bij de vereniging (zie het laatste item in dit document, “waar kunt u zich melden bij een probleem”). Wij snappen dat dit best wel wat durf vraagt, maar uiteindelijk werkt dit het beste. Je mag er van uit gaan dat binnen onze vereniging alle signalen over ongewenst gedrag serieus worden genomen en goed worden opgepakt.

Wat is seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie bij een vereniging is een serieus probleem in onze samenleving. De gevolgen kunnen ernstig zijn. In eerste instantie voor de directbetrokkene, maar ook voor zijn of haar directe omgeving, de organisatie of maatschappij.

Seksueel ongewenst gedrag kan plaatsvinden tussen sporters, trainers, coaches, begeleiders en/of bestuursleden. Seksuele intimidatie kan opzettelijk plaatsvinden, maar ook onopzettelijk. Dit maakt het een lastig te (h)erkennen probleem. Sommige handelingen zijn op zichzelf staand niet direct te kwalificeren als (seksueel) intimiderend of beginnen als een onschuldige flirt. Soms reageert de veroorzaker of de omgeving met opmerkingen als "zolang er niets ergs aan de hand is", "waar maak je je druk over?" of "een grapje moet toch kunnen?". Maar wat voor de één onschuldig is, kan voor de ander als vervelend, vijandig, vernederend of intimiderend ervaren worden. Het is belangrijk dat de perceptie van het slachtoffer serieus genomen wordt. Iemand bepaalt immers zelf waar de grens ligt tussen gewenst en ongewenst!

Seksuele intimidatie begint vaak onschuldig door wat grapjes of bijvoorbeeld een ‘verdwaalde’ hand. Het is belangrijk om stil te staan bij het feit dat iedereen zich schuldig kan maken aan seksuele intimidatie. In onderzoeken blijkt dat hoe meer macht iemand binnen de vereniging heeft, hoe groter de kans wordt. Het zijn vaak mensen die heel veel voor de vereniging over hebben en vriendelijk zijn. Ze creëren als het ware voor zichzelf een veilige omgeving waarin zij de intimidatie kunnen laten plaatsvinden. Zodat als een kind gaat praten het bijvoorbeeld niet door de omgeving geloofd wordt.

Een definitie van seksuele intimidatie volgens de Arboportaal is:
Seksuele intimidatie is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren. 

Hoe kan je seksuele intimidatie herkennen?

Wij zijn als vereniging dus extra alert om seksuele intimidatie te voorkomen en verzoeken iedereen ook om dit zo snel mogelijk te melden mocht u er een slachtoffer van zijn.

Pesten en discriminatie

Pesten is een hardnekkig probleem in onze samenleving. Pesten kan (ernstige) gevolgen hebben voor de gepeste, maar ook voor de omstanders of vereniging. Doortastend en zorgvuldig optreden is van groot belang. Een aanpak gericht op de oorzaken van pesten werkt het beste, omdat je de kans op herhaling verkleint.

Wij zijn als vereniging erg alert op zaken als pesten en proberen altijd de oorzaak op te zoeken en te verbeteren. Dit kan d.m.v. andere trainingsmethodes, individuele gesprekken of door groepscoaching. Met name voor ouders/verzorgers geldt dat mocht uw kind zich gepest voelen bij de vereniging dan verzoeken wij u om dit meteen te melden.

Discriminatie is een lastig en gevoelig onderwerp. Niemand wil gediscrimineerd worden, en niemand wil beschuldigd worden van discriminatie. Bovendien beoordeelt iedereen situaties en opmerkingen verschillend. Wat door de één als grap ervaren wordt, kan voor de ander kwetsend zijn. Discriminatie gebeurt niet altijd expres. Het kan gebeuren dat je iets doet of zegt dat de ander kwetst, terwijl je dat niet zo bedoelt en zelfs niet door hebt. Iedereen heeft beelden over specifieke groepen in de samenleving. Dit noemen we ook wel stereotypen. Deze beelden zijn meestal niet gebaseerd op feiten en komen vaak ook niet overeen met de werkelijkheid. Stereotypen kunnen zowel positief als negatief zijn. Als een stereotype negatieve gevoelens oproept over een persoon of een bepaalde groep, noemen we dat een vooroordeel. Een voorbeeld hiervan is de gedachte dat vrouwen niet kunnen tafeltennissen. Zolang dit blijft bij gedachten (in het hoofd) is er nog geen sprake van discriminatie. Als je vooroordeel tot uiting komt in uitspraken of gedrag (bewust of onbewust) kan er wel sprake zijn van discriminatie. Bij discriminatie gaat het dus om daadwerkelijke uitingen of gedrag. 

Omdat de stap naar een meldpunt niet gemakkelijk is, heeft onze vereniging een “vertrouwenspersoon” (dr. Jan van Dijk, niet meer actief als tafeltennisser, maar wel betrokken bij de club). Uiteraard kan ook een bestuurslid, trainer of coach als eerste aanspreekpunt fungeren. Maar vaak is het beter met iemand te gaan praten die iets meer afstand heeft tot de dagelijkse gang van zaken. Er kunnen ook gevallen zijn waarbij je het liever niet binnen de vereniging kenbaar maakt. In dat geval zijn er 2 externe instanties, en wel de NTTB Vertrouwenspersoon of het meldpunt NOC*NSF.

Vertrouwenspersoon TTV EDE:

Dr. Jan van Dijk
VertrouwensPersoon@ttvede.nl

Vertrouwenspersoon NTTB:

Inge Schultze
06-481 717 26

Vertrouwenspersoon NOC*NSF:

0900 - 202 55 90 (€ 0,10 p.m., dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar)
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl