Tafeltennisvereniging TTV Ede Logo TTV Ede

Voor jong, oud, prestatie, recreatie, eigen zaal, eigen bar, open en gezellig!

Programma TTV EDE/EdeStad.nl BedrijfsTafeltenniscompetitie

Voorjaar 2024

Beste deelnemer(s)

In deze bijlage tref je het programma voor de nieuwe bedrijfstafeltenniscompetitie Voorjaar 2024 aan.
Hierin staat wanneer je team moet spelen en tegen wie. Wij hopen dat jullie er zin in hebben want er staan flink wat wedstrijden in de planning..

Organisatie

Namens TTV BIT.NL en EdeStad.nl zullen de volgende personen tekenen voor de organisatie:
Competitieleider: Peter​ ​Groen​ ​(Email: petergroen6741@gmail.com of 0623229316)
Publiciteit en tafelindeling:​ ​Wim​ ​Spelt​  wdspelt@hotmail.com / 0612179646 

Deelnemers

Er​ ​doen​ ​deze​ ​aflevering​ 13​ ​teams​ ​mee, Therapeutisch Centrum van Bergen heeft aangegeven te stoppen met de Bedrijvencompetitie wat wij als organisatie erg jammer vinden. We wensen alle teams veel speelplezier en gezelligheid toe. Ede​ ​Stad​ ​blijft​ ​ook​ ​nu ​haar​ ​naam verbinden ​ aan​ ​onze​ ​competitie​ ​met​ ​verslaglegging​ in​ ​Ede​ ​Stad​ ​Digitaal​ ​en ​in de woensdagkrant. De​ ​speelavond ​ is​ ​ de​ ​ donderdag.​ ​ Er is door de competitiecommissie besloten dat er in principe geen wedstrijd kan worden verzet. In een enkel geval(calamiteit) kan de wedstrijdleiding een wedstrijd verzetten. Een verzoek daartoe kan 1 week van tevoren via Wim Spelt  ingediend worden(emailadres en mobiele telefoonnummer zie hierboven). Wim Spelt communiceert dit met alle commissieleden en kan bij uitzondering beslissen of deze wedstrijd wordt verzet. Verzette wedstrijden dienen altijd in dezelfde week of de week erna te worden ingehaald.

Poule systeem

Gekozen is om het systeem zodanig op te zetten dat er voor een ieder zoveel mogelijk gespeeld gaat worden. Daarom is er gekozen voor dezelfde opzet als in de vorige competitie, dus 1 poule van 11 teams waarin alle teams 1x tegen elkaar spelen.
Een week nadat de reguliere competitie is afgelopen spelen we het individuele- en bedrijfstoernooi.
Nadat alle wedstrijden zijn gespeeld is bekend wie de winnaar is van deze najaar editie.
Deze aflevering wordt gespeeld conform het NTTB systeem, dus elke partij is 1 punt. Voor de procentenbeker(individueel) tellen alle games mee. Er wordt gespeeld volgens het best of three systeem. Er kan door een team dus maximaal 10 punten per wedstrijd worden gehaald.
Het voorgiftsysteem blijft hetzelfde als in de afgelopen voorjaar editie. In dit systeem begint iedereen met 0 punten maar moet de sterkste qua klasse meer punten scoren.

Dit systeem verloopt dan als volgt:

Bij 1 klasse verschil moet de sterkste speler tot 13 punten spelen, de minst sterke tot 11 punten
Bij 2 klassen verschil tot 15 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 3 klassen verschil tot 16 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 4 klassen verschil tot 17 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 5 klassen verschil tot 18 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 6 klassen verschil tot 19 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 7 klassen verschil tot 20 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 8 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 11 punten
Bij 9 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 10 punten
Bij 10 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 9 punten
Bij 11 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 8 punten
Bij 12 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 7 punten
Bij 13 klassen verschil tot 21 punten, de minst sterke tot 6 punten

De deelnemende spelers zijn ingeschaald op basis van de resultaten van de wedstrijden van het najaar 2023, waarbij wel rekening is gehouden met de nieuwe puntentellingen. Hierdoor kunnen sommige spelers die net onder 60% scoorden of daarnet op of boven zaten een klasse hoger zijn ingedeeld. Dit is door de commissie zorgvuldig bekeken en unaniem vastgesteld. Door deze puntentelling is dit ook niet meer dan redelijk, immers de sterkere speler heeft ook meer kans om punten te behalen. De individuele speelsterkte zal in de wedstrijdzaal worden opgehangen en tevens worden meegezonden met dit document. Nieuwkomers zullen met ‘gezond’ verstand door de competitieleider (Peter Groen) worden ingeschaald.
Na twee speelronden mag hij op basis van de resultaten de klassenindeling bijstellen. De klassenindeling blijft gedurende de gehele competitie geldig.
Een deelnemend team mag tijdens een wedstrijd maximaal twee spelers opstellen die regelmatig in competitieverband tafeltennisbond ( NTTB/Gelre of andere NTTB afdeling) spelen. Als competitiespelers worden beschouwd spelers die gemiddeld minimaal vier keer in competitieverband bij de NTTB/Gelre of andere afdeling zijn uitgekomen. Daarbij wordt gekeken naar het afgelopen seizoen van najaar 2022.
De competitieleider (Peter Groen) zal dit bewaken.
De commissie is zich er terdege van bewust dat het een bedrijfstafeltenniscompetitie is en moet blijven. Daaraan wil zij vooralsnog niet tornen. Wel zullen de regels naar de geest en niet alleen naar de letter in een voorkomend geval worden gehanteerd.

Start en einde

Op donderdagavond 11 januari 2024 is er vanaf 19.30 uur introductie en vrij spelen voor de nieuwe en bestaande teams. 
De​ ​eerste​ ​speelavond​ ​is​ ​donderdag​ 18 januari 2024 De​ ​laatste​ ​speelavond​ ​is​ ​donderdag​ 25 april 2024.
De jaarlijkse sponsoravond voor bedrijven vind plaats op 2 mei 2024     

Hoe komt de eindstand tot stand?

Bij​ ​de​ ​bepaling​ ​van​ ​de​ ​eindstanden​ ​is​ ​het​ ​totaal​ ​behaalde​ ​wedstrijdpunten​ ​(​ per​ ​ avond​ maximaal​ ​10)​ ​bepalend.​ ​Bij​ ​twee​ ​gelijk​ geëindigde​ ​ ​teams ​ is​ ​ het​ ​ onderlinge​ ​ resultaat​ doorslaggevend.​ ​is​ ​dat​ ​ook​ ​gelijk​ dan ​is​ ​het​ ​game ​ ​totaal​  van​ ​ die​ ​ wedstrijd​ ​ doorslaggevend.​ ​ Is​ ​ ook​ dat​ ​gelijk dan​ ​wordt​ ​gekeken​ ​naar​ ​saldo​ ​(gewonnen​ ​- ​verloren​ ​games)​ ​gedurende​ ​de​ ​gehele competitie. ​ Geeft​ ​ zelfs​ ​ dat​ ​ geen​ ​ ​beslissing ​ wordt​  er​ ​geloot. Eindigen​ ​er​ ​drie​ ​of ​meer​ teams​ ​gelijk, dan ​is​ ​het ​ ​game ​ saldo​ ​bepalend.​ ​Is​ dat​ ​gelijk​ dan beslist​ ​het aantal ​ gewonnen​ ​ games.​ ​ Is​ ​ dat​ ​ ​ook ​ gelijk​  dan beslist​ ​ het​  ​minst​ ​verloren​ aantal​ ​games.​ ​Is​ ​zelfs daarna ​ geen​ ​ beslissing​ ​ gevallen​ ​ dan wordt er​ ​ geloot.

Hoe werkt de competitie

  Elke​ ​donderdagavond​ ​wordt​ ​om​ ​19.45​ ​uur​ ​gestart​ ​met​ ​de​ ​wedstrijden. ​ Daar​ ​ willen​ ​ we,​ gezien ​ het​ ​ feit​ ​ dat​ ​ nog​ ​ velen​  ​van ​ons​ ​moeten/mogen​ ​werken,​ ​ook ​de​ hand​ ​aan​ houden.​   Als​ ​organisatie​ ​zullen​ ​we​ ​er​ ​meer​ ​op​ ​letten​ ​dat,​ ​ook​ ​als​ ​is ​ er​ ​ nog​  ​maar​ 1 of ​2​ ​spelers aanwezig, ​ op​ ​ dit​ ​tijdstip​ ​wordt​ begonnen​ ​met ​de​ ​wedstrijden. Het​ ​is​ ​verstandig​ ​om​ ​wat​ ​eerder​ ​aanwezig ​ te​ ​ zijn,​ ​ zodat​ je​ nog​ even​ in​ kan​ ​spelen, ​ het​ competitieformulier​ ​kunt​ ​invullen​ ​en​ een​ lekker​ ​kopje​ ​koffie​ ​drinken.

Peter​ ​Groen​ , ​Wim Spelt en Ton Sandbrink​ ​zijn​ ​tijdig​ ​aanwezig​ ​zijn​ om​ ​uit​ ​te​ ​leggen​ ​hoe​ ​de​ ​competitieformulieren​ moeten​ worden​ ingevuld.​ Vragen​ rond​ de​ voorgift​ berekening​ ​enz.​ ​kunnen worden toegelicht.
Wim Spelt ​reikt​ ​elke​ ​avond de​ wedstrijdformulieren​ ​uit en deelt ook per tafel 1 formulier uit met de vooraf bepaalde voorgiftregeling. Dit formulier dient door elke tafel met het wedstrijdformulier te worden ingeleverd bij Peter Groen. Wim Spelt​ geeft​ ook​ aan​ op​ welke​ tafel de​ ​wedstrijd​ ​wordt​ ​gespeeld. ​Graag​ ​na​ ​afloop​ van de wedstrijd ​de​ ​wedstrijdformulieren​ ​zo​ ​snel​ ​mogelijk volledig ​ingevuld​ bij​ ​de bar​ inleveren.​   Peter​ ​Groen​ ​zorgt​ ​dat​ ​de​ ​standen​ ​en​ ​individuele​ ​scores​ ​worden​ ​bijgewerkt.​Wim​ ​Spelt maakt voor Ede Stad wekelijks het wedstrijdverslag en​ zorgt​ ​ervoor​ dat​ ​dit ​verslag​ ​op​ de​ internetsite van​ ​onze​ ​mediapartner ​EdeStad.nl ​en​ ​TTV​ Ede​ ​komt​ ​te​ staan.​ ​ Dit​ geeft​ ​extra aandacht ​voor uw​ bedrijf of​ ​ sponsor.​ ​ Ziet​ u​ iets​ leuks​ dat​ het​ vermelden​ waard is​ noteer​ dat​ dan​ ​op​ ​de​ ​achterzijde​ ​van​ ​het​ ​uitslagenbriefje.​ ​Wellicht​ ​komt​ ​het​ ​in​ ​het​ ​verslag​ ​terug! 
Elke​ ​donderdagavond​ ​wordt​ ​om​ ​19.45​ ​uur​ ​gestart​ ​met​ ​de​ ​wedstrijden. ​ Daar​ willen​ we,​ gezien het​ ​ feit​ dat​ nog​ velen ​van ​ons​ ​moeten/mogen​ ​werken,​ ​ook ​de​ hand​ ​aan​ houden.​   Als​ ​organisatie​ ​zullen​ ​we​ ​er​ ​meer​ ​op​ ​letten​ ​dat,​ ​ook​ ​als​ ​is er​ nog​ ​maar​ 1 of ​2​ ​spelers aanwezig, ​op​ dit​ ​ tijdstip​ wordt​ begonnen​ met​ ​de​ ​wedstrijden. Het​ ​is​ ​verstandig​ ​om​ ​wat​ ​eerder​ ​aanwezig te​ zijn,​ zodat​je​ nog​ even​ in​ kan ​spelen, het competitieformulier​ ​kunt​ ​invullen​ ​en een lekker​ ​kopje​ ​koffie​ ​drinken.  

Klasse indeling

Iedereen heeft een klasse indeling achter zijn/haar naam staan. Dit is bepaald op basis van de resultaten van de vorige competitie.
Voor nieuwe deelnemers wordt door competitieleider Peter Groen de klasse indeling vastgesteld. Deze kan zo nodig tussentijds worden aangepast.

Vuistregel

Bij een winstpercentage tussen ongeveer 25 en ongeveer 60 % blijft de indeling ongewijzigd.
Lager dan ongeveer 25 % zakt men een niveau. De laagste klasse is twee. Nieuwkomers, die slechts recreatief hebben gespeeld, kunnen in klasse vier worden ingeschaald. Hoger dan ongeveer 60 % stijgt men een klasse.

Er wordt gespeeld met een team van 3 of 4 mensen. Drie spelers spelen altijd alle individuele partijen. In het dubbel mag een persoon extra worden ingezet. Per speelavond mag een team maximaal twee competitiespelers ( Tafeltennisbond) opstellen. Hier wordt strikt de hand aan gehouden en zijn geen afwijkingen mogelijk.

Spelers die aangemeld/ingeschreven zijn bij het desbetreffende team spelen voor de punten. Invallers die niet aangemeld/ingeschreven zijn bij een team spelen niet voor de punten. De procenten-bokaal kan alleen worden gewonnen door spelers die minimaal 50% van het aantal wedstrijden hebben meegedaan. Dat is voor deze editie afgerond op 5 wedstrijden. Bij onvoorziene omstandigheden kan overleg worden gepleegd met wedstrijdleider Peter Groen. Hij kan bij hoge uitzondering dispensatie verlenen. 

Een speler kan slechts bij 1 team aangemeld/ingeschreven zijn.
Het team dat niet compleet achter de tafel verschijnt, krijgt automatisch een 3-0 nederlaag, per te spelen wedstrijd, op het wedstrijdformulier bijgeschreven. Reglementair besliste partijen tellen niet mee voor de individuele berekening van de score. Iedere teamspeler speelt per wedstrijd 3 enkelpartijen en er wordt 1 dubbelpartij gespeeld. Let op bij de dubbel moet je om de beurt de bal raken! In totaal worden er dus 10 wedstrijden gespeeld. Er worden gespeeld volgens het best of three systeem, dus 2-0, 2-1,0-2 of 1-2.

De puntentelling is hiervoor al weergegeven. Alleen als de tegenstander in dezelfde klasse speelt moet er na elke game 2 punten verschil zijn. Wordt het 10-10 dan serveer je om de beurt net zo lang tot het verschil 2 punten is. Deze aflevering tellen bij de berekening van de eindstand alleen wedstrijdpunten ( max 10 punten per avond) mee. De voorgift is hiervoor al weer gegeven. 

Bij elke wedstrijd moet er iemand tellen. Dit kan in een onderling af te spreken ‘om en om’ systeem gebeuren. Telborden zijn voldoende in de zaal te vinden. 

Alle uitslagen vul je in op het competitieformulier. Na afloop geef je de formulieren af aan de bar (meestal Peter Groen)
Vragen en/of suggesties over het verloop van deze competitie kunnen worden voorgelegd aan competitieleider Peter Groen. Hij zal, indien dit document daarin niet voorziet, een beslissing nemen.

Tijdens alle speelavonden is de bar geopend en staat men klaar een hapje en een drankje te serveren.
Als organisatie willen we graag 1 aanspreekpunt per team in ons bezit hebben, met haar of hem kan overlegd worden indien nodig.
Wij willen graag van elk team een naam met emailadres ontvangen.

Rest​ ​ons​ ​jullie​ ​heel​ ​veel​ ​tafeltennis​ ​plezier​ ​te​ ​wensen.

Hoe werkt voorgift  op basis van eindstand

Tekst volgt hieronder:

Namens de organisatie met sportieve groet;

Peter Groen
Ton Sandbrink 
Wim Spelt

Teams:

1. Tapasia.
2. B & M Transport Service B.V.  
3. D & O Administratie en Belastingadvies
4. Midgetgolf De Dikkenberg
5. Suksabai B.V.
6. Fantaziehuis
7. IFunds
8. Spelt Financiële Adviseurs
9. Grandcafé Mr. Bojangels
10. Massagepraktijk De Cirkel-Ede
11. Bengelmedia
12. Steris
13. Haeck Works

Programma Voorjaar 2024 Bedrijfscompetitie TTV EDE